Skip to main content

Algemene voorwaarden

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het kantoor: BONK Advocatuur en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan BONK Advocatuur verbonden personen die door BONK Advocatuur bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.

b. Cliënt: de contractspartij van BONK Advocatuur.

c. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten als bedoeld onder sub e die BONK Advocatuur voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

e. Verschotten: de kosten die BONK Advocatuur in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder begrepen griffierechten, leges, reis- en verblijfskosten en deurwaarderskosten.

f. Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen BONK Advocatuur en de cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door BONK Advocatuur is aanvaard. De opdracht is pas aanvaard wanneer deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

b. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

c. Partijen zijn beiden gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet de omstandigheden, onredelijk is.

IV. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

c. BONK Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

d. BONK Advocatuur is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.

e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op de ten name van BONK Advocatuur gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

b. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

c. Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan BONK Advocatuur verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,--.

d. Bij overschrijding van de in V b. genoemde termijn is BONK Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van BONK Advocatuur voor schade die daardoor mocht ontstaan.

VI. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor ten opzichte van cliënten en derden voor schade, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag van € 50.000,-- of, indien het door BONK Advocatuur in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 75.000,-.

b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door BONK Advocatuur ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

d. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Zij die voor BONK Advocatuur werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

e. De hiervoor onderd. opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht wordt geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. De hiervoor onder d. opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van BONK Advocatuur.

f. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens BONK Advocatuur i.v.m. door BONK Advocatuur verrichtte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en / of bevoegdheden.

g. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen.

VII. Geschillen

a. Op de overeenkomst tussen BONK Advocatuur en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens voor zover het kantoorklachtenreglement van toepassing is en/of de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is de zaak in behandeling te nemen.