Skip to main content

Veranderingen in het arbeidsrecht in 2023

Wat is er veranderd in het arbeidsrecht per 1 januari? Welke belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen kun je dit jaar verwachten?

Het minimumloon en uitkeringsbedragen verhoogd

Het minimumloon en uitkeringsbedragen verhoogd Het wettelijk minimum maandloon is gestegen met 10,15% (per maand is dat nu € 1.934,40 bruto bij werknemers van 21 jaren en ouder). Uitkeringen zoals de WAO/WIA, WW en ZW zijn met hetzelfde percentage verhoogd.

Ook het maximumdagloon – het maximale bedrag waarop Het UWV hanteert een maximaal bedrag waarop een uitkering is gebaseerd. Dat wordt het maximum dagloon genoemd. Het maximum dagloon is aanzienlijk verhoogd, namelijk naar een bedrag van € 256,54 bruto.

Onbelaste thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding iets hoger

Werkgevers mogen vergoedingen betalen voor thuiswerken en de reiskosten die werknemers maken. De hoogte staat vrij werkgevers en werknemers vrij, maar voor een onbelaste vergoeding gelden wel maximale bedragen. De onbelaste vergoeding voor thuiswerken gaat naar € 2,15 per dag. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per kilometer.

Transitievergoeding is verhoogd naar € 89.000 bruto

Het einde van een arbeidsovereenkomst op initiatief van een werkgever brengt doorgaans ook de betaling van een transitievergoeding met zich mee. De maximale vergoeding is verhoogd naar € 89.000,00 bruto. Is het jaarsalaris van een werknemer hoger dan dit bedrag, dan is de maximale transitievergoeding dat jaarsalaris.

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)

De WKR, biedt werkgevers de mogelijkheid om onbelaste vergoedingen aan werknemers te verstrekken. Deze is verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000,00 van de loonsom van de onderneming. Boven dat bedrag blijft het 1,18%.

Verhoging maximale salaris Wet Normering Topinkomens (WNT)

Ook topfunctionarissen in de (semi) publieke sector krijgen een salaris/bezoldiging. De normen voor de bezoldiging zijn verhoogd naar € 223.000,00 bruto per jaar. De maximale overeen te komen ontslagvergoeding met topfunctionarissen blijft € 75.000,00 bruto.

Welke veranderingen zitten eraan te komen?

Per 1 juli zijn werkgevers bij ziekte van werknemers die recht hebben op AOW nog slechts verplicht om het loon door te betalen gedurende zes weken (in plaats van dertien weken).

In de Eerste Kamer en Tweede Kamer worden de volgende voorstellen behandeld:
- Wet werken waar je wilt. Met deze wet wil de wetgever werknemers de mogelijkheid geven om op een andere plek (in de Europese Unie) te werken;
- Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet. Doel van deze wet is dat het (medisch) advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt. Dat biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers.
- Ook wordt dit jaar het voorstel over Wet bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd behandeld. Doel van het voorstel is dat werkgever en werknemer verplicht met elkaar in gesprek gaan over bereikbaarheid buiten kantoortijden;
- In de Eerste Kamer wordt de Wet Toekomst Pensioenen behandeld.